Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Baboszewo: 

Bogdan Janusz Pietruszewski

pok. 6, tel. 23 661 10 91 wew. 14

e-mail: wojt@gminababoszewo.pl

Wójt Gminy Baboszewo wykonuje następujące zadania:

 1. gospodarowanie mieniem komunalnym w granicach zwykłego zarządu,

 2. opracowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Radzie Gminy, określanie sposobu wykonania uchwał,

 3. realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie Gminy, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika,

 4. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

 5. przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Gminy i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,

 6. współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,

 7. w przypadku niecierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia,

 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu,

 9. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy,

 10. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy Baboszewo określonych odrębnymi przepisami,

 11. kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na terenie Gminy, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie
  i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzanie ewakuacji
  z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

 12. dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,

 13. powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy lub wyznaczonemu pracownikowi,

 14. zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,

 15. zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,

 16. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu,

 17. wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),

 18. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,

 19. ustalanie regulaminu pracy Urzędu,

 20. zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych regulaminem organizacyjnym i przepisami normatywnymi,

 21. przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,

 22. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli od spadkobierców,

 23. nadzorowanie działalności sołectw,

 24. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 956
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-03 09:05

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 641848
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 09:46

Stopka strony