Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

9 października 2011

Strona Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl

Kalendarz Wyborczy >>>

KOMUNIKAT 1

Informuję, że w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.urzędowe obwieszczenia wyborcze można bezpłatnie umieszczać na tablicach informacyjnych znajdujących się w każdym sołectwie na terenie Gminy Baboszewo oraz dodatkowo na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych w miejscowości Baboszewo.

                                                                                                                                                Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                Małgorzata Rydzewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Rydzewska
  data wytworzenia: 2011-08-18
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2011-08-18 10:15
 • zmodyfikował: Piotr Adamkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 12:02

KOMUNIKAT 2

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. i dostosowania lokali dla potrzeb wyborców starszych i niepełnosprawnych nastąpi zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Baboszewie. 

Wyborcy z obwodu głosowania Nr 2 (dotychczas głosujący w Świetlicy Środowiskowej) z miejscowości: BABOSZEWO, BRZEŚCIE, SOKOLNIKI STARE będą głosować w budynku Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A.

      

                                                                                                                                        Wójt Gminy                               

                                                                                                                                   mgr inż. Wiesław Przedpełski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Baboszewo - Wiesław Przedpełski
  data wytworzenia: 2011-08-18
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2011-08-18 10:20
 • zmodyfikował: Piotr Adamkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 10:24

KOMUNIKAT 3

KOMUNIKAT 4

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I TYCH, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 75 LAT

Zamiar osobistego głosowania i dopisanie osoby niepełnosprawnej do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania zgłasza się do dnia 25 września 2011 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A.

Wyborca niepełnosprawny 1) może głosować:

 • przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a;

 • przez pełnomocnika;

 • korespondencyjnie.

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może głosować:

 • przez pełnomocnika.

Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • Nr 1 z siedzibą w Hali Sportowej ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6A Baboszewo;

 • Nr 2 z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Warszawska 9A Baboszewo.

GŁOSOWANIE PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A

Wyborca niepełnosprawny 1) może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Gminy pokój nr 4, najpóźniej do 14 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia  26 września 2011 r . Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, w zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

Podstawa prawna (art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz.112 z późn. zm):

§ 1. Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

§ 2. (uchylony)37)

§ 3. Państwowa Komisja Wyborcza po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze uchwały, wzory nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, kierując się możliwością praktycznego zastosowania tych nakładek przez wyborców niepełnosprawnych.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborca niepełnosprawny 1) lub osoba, która w najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach w jego imieniu innej osobie wpisanej do rejestru wyborców w tej samej gminie lub posiadającej zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia . (art. 55 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy – DzU. 2011 nr 21 poz. 112 z poźn. zm.)

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony w Urzędzie Gminy pokój nr 4, najpóźniej do 10 dnia przed dniem wyborów tj. do 29 września 2011 r . [wzór wniosku]

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; [wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa]

 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

Podstawa prawna:

 • Rozdział 7 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy – DzU. 2011 nr 21 poz. 112 z poźn. zm. [treść ustawy]

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936) [treść rozporządzenia]

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNIE

Wyborca niepełnosprawny 1) może głosować korespondencyjne przez wykorzystanie pakietu wyborczego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w Urzędzie Gminy pok. nr 4 do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do 19 września 2011 r . Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

 • koperta zwrotna;

 • karta lub karty do głosowania;

 • koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „kopertą na kartę do głosowania”;

 • instrukcja głosowania korespondencyjnego;

 • nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;

 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Pakiety wyborcze doręczane są osobie niepełnosprawnej1) nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Wyborca niepełnosprawny 1) głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Wyborca może w godzinach głosowania osobiście doręczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Do celu głosowania korespondencyjnego wyznaczona została Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Baboszewie z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Warszawska 9A.

Podstawa prawna:

 • Rozdział 7a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy – Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 z poźn. zm. [treść ustawy]

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju. [treść uchwały]

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju. [treść uchwały]

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Dygan
  data wytworzenia: 2011-09-08
 • opublikował: Piotr Adamkiewicz
  data publikacji: 2011-09-08 10:50
 • zmodyfikował: Piotr Adamkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5481
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-31 12:02:21