Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

                WÓJT GMINY BABOSZEWO

                  O G Ł A S Z A     N A B Ó R  

             N A    W O L N E    S T A N O W I S K O    U R Z Ę D N I C Z E

                           W   URZĘDZIE GMINY   BABOSZEWO                  

    Wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko do spraw księgowości

  Data ogłoszenia naboru:      11 maja 2007r

Termin składania dokumentów aplikacyjnych:  30 maja 2007 r.   do godz. 15.00

     I. Wymiar etatu:   pełen etat

   II. Wymagania związane ze stanowiskiem:                                                                                   

1.    Wymagania niezbędne:

a.  ukończone studia ekonomiczne   magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

b.  posiadać   co najmniej 3 letnią praktykę   w księgowości

c.  dobra znajomość obsługi   komputera oraz programów biurowych -Windows XP, MS Office, Open Office

d.  znajomość w stopniu podstawowym zasad funkcjonowania administracji  samorządowej

e. znajomość przepisów   i zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości, podatku VAT i   finansów publicznych

f. nieposzlakowana opinia oraz niekaralność za przestępstwa umyślne

g. obywatelstwo polskie

h.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

2.    Wymagania dodatkowe:

a. ukończone kursy, szkolenia w zakresie księgowości i obsługi komputera

b. staż   pracy w jednostkach samorządu terytorialneg

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     1. Prowadzenie zadań w zakresie naliczania i odprowadzania podatku VAT

      2. Obsługa księgowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie ewidencji  wpływów ze świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych

      3. Naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę gruntów

      4. Wykonywanie zadań księgowości budżetowej Gminy w zakresie:

          - prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych   w celach sprawozdawczości

          -   rozliczania środków funduszu mieszkaniowego

           - rozliczanie kasjera w wpływów przyjmowanych do kasy i prawidłowości odprowadzania na rachunek bankowy

          -   nadzór nad sporządzaniem   raportów kasowych

          - przygotowywanie dokumentów kasowych i bankowych do księgowania

  IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys   - CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

2. list motywacyjny / z podaniem   adresu   do korespondencji i numeru   telefonu

    kontaktowego/

3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających   posiadane wykształcenie

4. kwestionariusz osobowy z fotografią /druk kwestionariusza można pobrać

    w Sekretariacie Urzędu lub ze strony internetowej - www. ugbaboszewo.bip.org.pl

5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących   staż pracy

6. kserokopie   dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, ukończonych kursach,   szkoleniach   itp.

7. kserokopia dowodu osobistego

8. podpisane   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne

9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na   stanowisku urzędniczym wydanym przez lekarza medycyny pracy

10. podpisane oświadczenie “ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb   niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych”

11. kserokopie dokumentów o których mowa wyżej ,winny być uwierzytelnione   własnym podpisem z klauzulą “ Za zgodność odpisu z oryginałem” oraz opatrzone datą.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach   osobiście  w Sekretariacie Urzędu Gminy Baboszewo pok. Nr 1 lub korespondencyjnie   na adres: Urząd Gminy   09 -130 Baboszewo ul. Warszawska 9 A    z dopiskiem :

“ Dotyczy naboru na wolne stanowisko do spraw księgowości”

w terminie do dnia   30 maja 2007r do godz. 15.00

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.ugbaboszewo.bip.org.pl    www.gminababoszewo.pl

oraz na tablicy ogłoszeń   w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9 A.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Wójta.

Informacja   ta zostanie przekazana zainteresowanym drogą telefoniczną.

Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                             mgr inż. Wiesław Przedpelski

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1198
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-30 11:39

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 641917
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 09:46

Stopka strony