Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Kierownik Referatu: Wojciech Wolder,

 pok. 5, tel. 23 661 10 91 wew. 15

Zastępca Kierownika Referatu: Paulina Dobrzyńska

Rolnictwo, Ochrona Przeciwpożarowa - pok. 27, tel. wew. 37 

Gospodarka Odpadami, Ochrona Środowiska - pok. 27, tel. wew. 37              

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami - pok. 29, tel. wew. 39

Geodezja i Kartografia - pok. 29, tel. wew. 39

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i  Odpadami Komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadzi sprawy z zakresu: planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy, gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, ochrony gruntów rolnych i leśnych, nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości, sprawy z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Referat realizuje zadania z ww. zakresów, w tym w szczególności:

 1. z zakresu planowania przestrzennego:

  1. opiniowanie projektów badań geologicznych dla inwestycji,

  2. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

  4. opiniowanie zgodności proponowanych podziałów z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

  5. wydawanie decyzji o naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renty planistycznej,

  6. wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,

  7. prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  8. wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  9. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  10. wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz określenia sposobu ich zagospodarowania,

  11. wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  12. ustalanie przeznaczenia terenów dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobu ich zagospodarowania,

  13. ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany,

  14. ustalanie wysokości jednorazowej opłaty przy wzroście wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty sprzedał tę nieruchomość,

  15. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy lub jego zmiany,

  16. dokonywanie analizy zasadności wniosków dotyczących przystąpienia do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  17. dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych, przynajmniej raz w okresie kadencji władz samorządowych,

  18. opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania terenu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 2.  z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii:
  1. nadzór nad właściwym wykorzystaniem gminnego zasobu mieszkaniowego, zgłaszanie koniecznych remontów, napraw w porozumieniu z referatem Gospodarki Komunalnej.

  2. prowadzenie spraw związanych z dodatkiem mieszkaniowym i dodatkiem energetycznym,

  3. prowadzenie spraw związanych realizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, opracowywanie programów, regulaminów, przyjmowanie i obsługa wniosków o przydzielenie lokalu mieszkalnego, sporządzanie umów,

  4. opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

  5. prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego na prawo własności,

  6. prowadzenie spraw związanych z opłatami adiacenckimi, korzystanie z prawa pierwokupu,

  7. gospodarowanie gminnym zasobem komunalnym, ujawnianie w księgach wieczystych zmian wynikających z obrotu nieruchomościami,

  8. prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy tj. sprzedaż, zamianę, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, wynajem, dzierżawę, użyczenie, oddaniem w trwały zarząd, obciążeniem ograniczonymi prawami rzeczowymi, przekazywaniem w formie darowizny, tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości i gospodarowanie nim, prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planu wykorzystania zasobu,

  9. prowadzenie dla mienia komunalnego pełnej wymaganej przepisami prawa dokumentacji,

  10. wykonywanie w stosunku do gminnego zasobu nieruchomości spraw związanych z przygotowaniem opracowań geodezyjnych, dokonywanie podziałów nieruchomości,

  11. dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,

  12. numeracja nieruchomości,

  13. prowadzenie spraw związanych z wydzielaniem działek pod drogi,

  14. wyrażanie opinii w sprawie podziału nieruchomości,

  15. prowadzenie spraw związanych z darowiznami i spadkobraniem,

 3. z zakresu rolnictwa:
  1. prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym.

  2. przeprowadzanie procedur wyłączania gruntów z produkcji rolnej,

  3. kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

  4. podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń lekarza weterynarii o umiejscowieniu i zwalczaniu chorób zakaźnych,

  5. organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych oraz prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

  6. przeprowadzanie wyborów do Izb rolniczych,

  7. prowadzenie spraw związanych z oszacowywaniem strat,

  8. sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS-u,

 4. z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz gospodarki wodnej
  1. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, weterynarii,

  2. prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z gospodarką wodną i regulacją stosunków wodnych,

  3. wyrażanie opinii i dokonywanie uzgodnień w zakresie prawa górniczego i geologicznego,

  4. prowadzenie spraw z zakresu objętego ustawą o ochronie środowiska, ochronie przyrody, ochronie zwierząt, ochronie gruntów rolnych i leśnych, gospodarowania drzewostanem, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami w zakresie ustalonym ustawami,

  5. przygotowywanie wniosków do Starostwa Powiatowego w sprawie otrzymania pozwolenia wodno-prawnego w formie decyzji na odprowadzanie ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej do odbiorników lub ziemi,

  6. prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

  7. prowadzenie spraw związanych z przywróceniem stanu poprzedniego wód lub wykonaniem urządzeń zapobiegających szkodom dla właścicieli zmieniających stan wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie,

  8. udostępnianie informacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

  9. wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie ewidencji

  10. prowadzenie spraw z zakresu usuwania wyrobów azbestowych,

  11. ustalanie i odprowadzanie opłat za odprowadzanie ścieków do wód,

  12. uzgadnianie założeń techniczno - ekonomicznych, projektów technicznych inwestycji oraz planów inwestycji jednoetapowych w części dotyczącej gospodarki wodnej, ochrony środowiska,

  13. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie przyrody, ewidencja pomników przyrody, prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia określone przepisami o ochronie przyrody,

  14. prowadzenie spraw z zakresu uproszczonych planów lasów,

  15. prowadzenie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów,

  16. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 5. z zakresu ochrony zwierząt
  1. wydawanie zezwoleń na odławianie i transport bezdomnych zwierząt.

  2. wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy agresywnej,

  3. przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

  4. prowadzenie nadzoru nad działalnością ochronną przed bezdomnymi zwierzętami: nad odławianiem, utrzymaniem w schronisku oraz nad świadczeniem usług weterynaryjnych w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

 6. ​​​​​​​z zakresu gospodarki odpadami
  1. prowadzenie pozostałych spraw z zakresu ustawy o utrzymanie porządku i czystości w gminach,

  2. udostępnianie na stronie internetowej Urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymaganych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

  3. prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

  4. opracowywanie prognoz, analiz i sprawozdań stanu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

   • analiza i weryfikacja kwartalnych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

   • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

   • przygotowywanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

  5. monitorowanie osiągnięć poziomów recyklingu wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) i pracy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  6. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udziałem zezwolenia,

  7. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie, o zmianie wpisu, wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej),

  8. prowadzenie ewidencji wymaganych ustawą:

   • zbiorników bezodpływowych,

   • przydomowych oczyszczalni ścieków,

   • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  9. nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomości ustawowych obowiązków utrzymania czystości i porządku,

  10. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,

  11. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  12. prowadzenie ewidencji analitycznej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  13. opiniowanie podań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  14. wydawanie wymaganych decyzji administracyjnych,

  15. obsługa administracyjna związana z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami obejmująca m.in. utworzenie i aktualizację elektronicznej bazy danych właścicieli nieruchomości , analizy i weryfikacji deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, łącznie z ustalaniem wymiaru opłat, dokonywaniem przypisów, odpisów oraz komunikowaniem się z właścicielami nieruchomości w tym zakresie,

  16. przygotowywanie danych do przetargu,

  17. prowadzenie wszystkich spraw związanych z systemem gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, a w szczególności:

   • przygotowywanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

   • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

 7. w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:

   • opracowywanie analiz i ocen stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,

   • opracowywanie projektu budżetu z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek OSP, nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków finansowych przez jednostki OSP,

   • współpraca z Komendą Powiatową PSP w zakresie funkcjonowania jednostek OSP, m.in.: utrzymanie gotowości bojowej jednostek, prowadzenie gospodarki materiałami pędnymi, paliwami, częściami zamiennymi, remonty urządzeń pożarniczych, udział przy przeprowadzaniu przeglądów technicznych sprzętu jednostek OSP, nadzór nad utrzymaniem i rozwojem bazy lokalowej - garaże, inne pomieszczenia, organizowanie szkoleń i zawodów pożarniczych,

   • nadzór nad właściwą realizacją zadań statutowych jednostek OSP w zakresie: właściwego stanu technicznego jednostek OSP, utrzymanie i zapewnienie łączności przewodowej i alarmowej, wyposażenie samochodów w sprzęt pożarniczy,

   • wyposażenie jednostek OSP w odzież ochronną i uzbrojenie osobiste.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4584
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 12:00:34