Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS.524.1.2013

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 9 grudnia 2013 roku

działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r

Zadanie Nr

 

Nazwa zadania

 

Kwota dotacji (w zł)

 

W 2014r

 

1

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningów, gier i udziału w zawodach ponadgminnych w zakresie piłki nożnej

 

27 000,00

 

2

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningów, gier i udziału w zawodach ponadgminnych w zakresie tenisa stołowego

 

13 000,00

 

3

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningów, gier i udziału w zawodach ponadgminnych w zakresie piłki siatkowej

 

7 000,00

 

Razem

 

47 000,00

 


zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Baboszewa,W ogłoszonym konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( wymienione w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:

 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami.

    I. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który rozpisany jest konkurs, określa:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2018

 • Dotacja może być przyznawana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

 • Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze przez Komisję Konkursową i Wójta Gminy Baboszewo.

 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy Wójtem Gminy Baboszewo, a oferentami wybranymi w drodze otwartego konkursu

 • Środki pochodzących z dotacji nie można przeznaczyć w szczególności na:

  1) zakup nieruchomości;

  2) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

  3) odsetki z tytułu niezapłaconych zobowiązań;

  4) wydatki finansowane z innych źródeł;

  5) zapłatę kar regulaminowych;

  6) prowadzenie i obsługę rachunku bankowego;

  7) nagrody i pensie oraz inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadań

         II. Terminy i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2014r

 2. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r Nr 6 poz. 25).

 3. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące podmiotem konkursu.

 4. Do oferty należy załączyć:

  - kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

  - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

  - dokumenty lub referencje potwierdzające dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju .

 5. Zaadresowane na Urząd Gminy Baboszewo oferty, należy składać do dnia 2 stycznia 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 4, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs otwarty ofert – zadanie nr (podać nr)”, w godzinach pracy Urzędu Gminy t.j.: od 7.30 do 15.30. W przypadku przesłania oferty pocztą, musi ona wpłynąć do dnia 2 stycznia 2014r.

 6. Oferty złożone na innym druku, niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

       III. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Baboszewo.

 2. Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2014r

 3. Planowana data rozpoczęcia zadania nie może być wcześniejsza niż spodziewany termin podpisania umowy , planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 30 listopada 2014 r.

     IV. Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór najlepszej oferty nastąpi w terminie do dnia 9 stycznia 2014r

 2. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Baboszewo

 3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta pod kątem jakości:

  - wykwalifikowana kadra,

  - posiadane zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadania

  - wkład osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

  - wymierne efekty realizacji zadań podobnego rodzaju,

  - dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju (z uwzględnieniem zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną),

  - rzetelność i terminowość zrealizowanych zadań w latach ubiegłych (jeśli dotyczy).

 5. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

  - całkowity koszt realizacji zadania,

  - wysokość środków własnych przewidzianych na realizację zadania,

  - racjonalne przeznaczenie środków finansowych na realizację zadania

 6. skala działań zaplanowanych przy realizacji zadania:

  - liczba uczestników objętych zadaniem,

  - liczba udzielonych świadczeń tygodniowo,

  - liczba imprez promujących gminę,

  - zakładane rezultaty realizacji zadania.

 7. Wójt Gminy Baboszewo po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Konkursowej dokonuje wyboru ofert w drodze zarządzenia.

 8. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

    V. Kryteria wyboru ofert

Nie będą rozpatrywane oferty:

 1. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie;

 2. niekompletne (oferta jest kompletna jeżeli: właściwie wypełnione zostały wszystkie niezbędne pola oferty, dołączone zostały wymagane załączniki, załączniki spełniają wymogi ważności , wypełnione w sposób czytelny i przejrzysty);

 3. złożone po terminie składania ofert;

 4. złożone na niewłaściwym formularzu;

 5. niepodpisane lub podpisane przez nieupoważnione osoby;

 6. które merytorycznie nie dotyczą rodzajów zadań wskazanych w ogłoszeniu;

 7. w których realizacja zadania wykracza poza termin 15 listopada 2014roku;

 8. zawierające niewłaściwy udział procentowy środków własnych (finansowych i pozafinansowych);

 9. w których oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;

                                                                                                                             WÓJT GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                              mgr inż. Wiesław Przedpełski

 

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Dygan
   data wytworzenia: 2013-12-09
  • opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data publikacji: 2017-01-27 12:46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZORY DOKUMENTÓW

Aktualne wzory formularzy Oferty, Umowy i Sprawozdania stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r Nr 6 poz. 25).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8351
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-27 13:00:43