Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi (wartość do 30000 euro)

I.1) Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa

Gmina Baboszewo

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Zbigniew Suliński, pok. Nr 31, tel. 6611091 w. 41

Adres ul. Warszawska 9 A

Kod pocztowy 09-130

Miejscowość - powiat

Baboszewo, pow. płoński

Województwo

mazowieckie

Telefon 023 6611091

Faks 023 6611071

Poczta elektroniczna (e-mail)

zp@gminababoszewo.pl

Adres internetowy

http://www.ugbaboszewo.bip.org.pl


Taki jak w pkt I.1I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje i wyjaśnienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać informacje o zamówieniu

Taki jak w pkt I.1

I.4) Adres, na który należy składać oferty

Taki jak w pkt I.1 - pok. Nr 4 (Sekretariat).

II.) Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie cenowe

III.1.Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Baboszewo z udziałem zwierząt.

Zakres usług obejmuje:

1.   Całodobowa gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług weterynaryjnych,

2.   Transport- dojazd do miejsc wypadku / bytowania zwierzęcia oraz transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych,

3.   Obezwładnienie zwierzęcia groźnego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania zwierząt,

4.   Opiekę lekarsko-weterynaryjną

5.   Podanie lekarstwa,

6.   Wykonanie zastrzyku,

7.   Znieczulenie,

8.   Przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu,

9.   Szycie ran;

10.Eutanazje

11.Utylizacje zwłok zwierzęcia

12.Uśpienie ślepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacją zwłok. 

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1.   Wykonywanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

2.   W ramach świadczenia Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia miejsca czasowego przetrzymana zwierzęcia,

- prowadzenia na bieżąco ewidencji zwierząt, którym udzielił pomocy lekarsko-weterynaryjnej,

- stałego współdziałania z przedstawicielem Zamawiającego i Policją,

Sposób obliczenia ceny.

Zamawiający nie jest w stanie określić liczby poszczególnych usług. W celu obliczenia wartości oferty należy przyjąć wielkości orientacyjne według poniższego zestawienia:

Wykonawca określi ceny jednostkowe za usługi będące przedmiotem zamówienia oraz obliczy wartość oferty jako iloczyn ceny jednostkowej i przewidywanej liczby zdarzeń.

-Całodobowa gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług weterynaryjnych – cena za 1 miesiąc x 12 miesięcy

-Transport- dojazd do miejsc wypadku / bytowania zwierzęcia oraz transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych - cena ryczałtowa za 1 dojazd x 10 dojazdów

-Obezwładnienie zwierzęcia groźnego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania zwierząt – cena za 1 szt. (jeden strzał) x 10 strzałów

-Opiekę lekarsko-weterynaryjną - cena za 1 szt/ 1 dobę x 5 szt. x 5 dób

-Podanie lekarstwa – cena zryczałtowana dla 1 zwierzęcia x 5

-Wykonanie zastrzyku - cena zryczałtowana dla 1 zwierzęcia za wykonanie 1 zastrzyku x 10

-Znieczulenie – cena zryczałtowana dla 1 zwierzęcia za wykonanie 1 znieczulenia x 3

-Przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu – cena dla 1 zwierzęcia x 3

-Szycie ran - – cena dla 1 zwierzęcia x 3

-Eutanazje– cena dla 1 zwierzęcia x 3

-Utylizacje zwłok zwierzęcia– cena dla 1 zwierzęcia x 3

-Uśpienie ślepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacją zwłok – cena z 1 miot x 3

W cenach jednostkowych należy uwzględnić wartość użytych materiałów oraz wszelkich kosztów poniesionych z tytułu należnej realizacji przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych usług.

Podane w ofercie ceny jednostkowe nie ulegają zmianie w okresie realizacji zamówienia.

III.2.) Opis przedmiotu zamówienia

Według wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

85200000-1 Usługi weterynaryjne

 

III.3) Miejsce świadczenia usług:

gmina Baboszewo , pow. płoński, woj. mazowieckie

III.4) Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

III.5) Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

III.6) Wartość lub zakres zamówienia

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000 euro.

III.7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

IV) Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1.   Przed podpisaniem umowy z wykonawcą, który złoży ofertę o najniższej cenie, Zamawiający będzie żądał aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert)

V.) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

VI.) Termin składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 31 grudnia 2014 r. dnia do godz. 1000 na adres email: zp@gminababoszewo.pllub przesłać pocztąlub złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A ( pok. Nr 4 sekretariat Urzędu), 
Ofertę przesłaną poczta lub złożoną w sekretariacie należy zaadresować do Zamawiającego z napisem: „Oferta na usługi weterynaryjne

VII.) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

31.12.2014 r. r.  Godzina 10:05 

Miejsce: Urząd Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A – pok. Nr 7

VIII.) inne informacje

Data zamieszczenia ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń UG w Baboszewie - 22.12.2014 r. 

na stronie internetowej Zamawiającego www.ugbaboszewo.bip.org.pl - 22.12.2014 r.

 

                                                                                                                                 WÓJT GMINY BABOSZEWO

                                                                                                                                 mgr Tomasz Sobecki

ZAŁĄCZNIKI:

Termin składania ofert:    do 31 grudnia 2014 r. do godz. 10:00

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Dygan
    data wytworzenia: 2014-12-22
  • opublikował: Piotr Adamkiewicz
    data publikacji: 2014-12-22 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-06 10:23:35