Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.230.2022.MW z dnia 30.09.2022r.

Z

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-10-05 16:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.6.2022 z dnia 04.10.2022r.

Wójt Gminy Baboszewo                        

  Baboszewo, 04.10.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.7.6.2022

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zwana dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

      Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organów opiniujących zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś. Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższych opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 30.11.2022 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Upubliczniono w dniach: od 04.10.2022 r. do 19.10.2022 r.

Wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Baboszewo, Cieszkowo Stare, i Krościn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-10-04
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-10-04 16:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.7.5.2022 z dnia 04.10.2022r.

Wójt Gminy Baboszewo

Baboszewo, 04.10.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.7.5.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, zwanej dalej „Kpa”) oraz z 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „ooś”),

zawiadamiam strony postępowania

 że dnia 15.09.2022 r. na wniosek Wójta Gminy Baboszewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare, które zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 04.10.2022 r.

      Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”

Art. 49 § 1 Kpa, „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 04.10.2022 r. do 19.10.2022 r.

Wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

 Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Baboszewo, Cieszkowo Stare, Krościn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-10-04
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-10-04 16:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.6.2022 z dnia 04.10.2022r.

Wójt Gminy Baboszewo

                                   Baboszewo, 04.10.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.6.6.2022

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zwana dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

      Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organów opiniujących zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś. Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższych opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 30.11.2022 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Upubliczniono w dniach: od 04.10.2022 r. do 19.10.2022 r.

Wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Bożewo, Cywiny Wojskie, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-10-04
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-10-04 16:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo PPGNiOŚ.6220.6.5.2022 z dnia 04.10.2022r.

Wójt Gminy Baboszewo

Baboszewo, 04.10.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.6.5.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, zwanej dalej „Kpa”) oraz z 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „ooś”),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 15.09.2022 r. na wniosek Wójta Gminy Baboszewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie, które zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 04.10.2022 r.

      Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”

Art. 49 § 1 Kpa, „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 04.10.2022 r. do 19.10.2022 r.

        

Wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Bożewo, Cywiny Wojskie, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-10-04
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-10-04 16:10

Wójt Gminy Baboszewo                                             

Baboszewo, 26.09.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.2.20.2022

 Podanie informacji do publicznej wiadomości

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

 • Wójt Gminy Baboszewo w dniu 26.09.2022 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.2.17.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej w Dłużniewie w gminie Baboszewo, powiat płoński, działka numer 164”.
 • Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 08.07.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1002.2022.IP, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 01.07.2022 r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.130.2022.WR oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.165.2022.71
  z 13.07.2022 r. są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27
  w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz
  w piątek w godz. 7:00 – 15:00).
 • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu: 26.09.2022 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 26.09.2022 r. – 11.10.2022 r.

Wójt

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-09-26 13:21

Załącznik:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-09-26 13:05

Wójt Gminy Baboszewo                                        

Baboszewo, 26.09.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.2.18.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y    B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 26.09.2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.2.17.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4MW zlokalizowanej w Dłużniewie w gminie Baboszewo, powiat płoński, działka numer 164”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 26.09.2022 r. do 11.10.2022r.

Wójt

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Dłużniewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-09-26 13:17

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Budowa drogi gminnej Nr 300160W w miejscowości Dłużniewo przez wieś"."