Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                             

Baboszewo, 31.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.6.5.2023 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „ooś”),

zawiadamiam strony postępowania 

że dnia 30.05.2023 r. na wniosek FABA S.A., ul. Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego na odpady, zlokalizowanego na terenie FABA S.A. ul. Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo, dz. nr ewid. 277/3, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b oraz § 3 ust. 2 pkt 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 31.05.2023 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30
i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

 

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

 

Upubliczniono w dniach: od 31.05.2023 r. do 15.06.2023 r.

              

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowości Baboszewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-31 13:08

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pt. "Budowa drogi gminnej nr 300160W w miejscowości Dłużniewo przez wieś".

 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pt. "Budowa drogi...
 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pt. "Budowa drogi...

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Krysiak
  data wytworzenia: 2023-05-26
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-26 12:05

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pt. "Budowa drogi gminnej nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie".

 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2023-05-22
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-22 14:52

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.111.2023.MGR z dnia 16.05.2023r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.111.2023.MGR z dnia 16.05.2023r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.111.2023.MGR z dnia 16.05.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2023-05-19
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-19 09:48

Obwieszenie Ministra Infrastruktury nr: DOK-1.772.76.2023.KW z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 • Obwieszenie Ministra Infrastruktury

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Łukasiewicz
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-17 10:16

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                            

Baboszewo, 16.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.5.9.2023

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwana dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sztucznego zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baboszewo przy ul. Warszawskiej, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

            Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organów opiniujących zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy ooś. Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższych opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 30.06.2023 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)   nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)       postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Upubliczniono w dniach: od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Baboszewo i Brzeście Nowe, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-16 13:32

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                 

Baboszewo, 16.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.5.8.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 15.05.2023 r. wpłynęła opinia PPIS.ZNS.471.114.2023.32 z dnia 11.05.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sztucznego zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baboszewo przy ul. Warszawskiej.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

 

wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Upubliczniono w dniach: od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Baboszewo i Brzeście Nowe, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-16 13:30

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                       

Baboszewo, 16.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.4.10.2023 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwana dalej „Kpa”, 

zawiadamiam strony postępowania, 

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 17.04.2023 r. PRIME PV ASSETS SP. Z O.O., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. BRZEŚCIE SAMO II, na terenie działek o nr ew. 91/2 i 92/4 obręb Brzeście Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia ww. wniosku.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, informuję, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest analiza zebranego materiału.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 30.06.2023 r.

POUCZENIE

art. 36 § 1 Kpa „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Art., 37 § 1 Kpa „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

 

wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Upubliczniono w dniach: od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

 

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Brzeście
i Zbyszyno, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-16 13:26

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                               

Baboszewo, 16.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.4.9.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 15.05.2023 r. wpłynęła opinia PPIS.ZNS.471.113.2023.31 z dnia 11.05.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. BRZEŚCIE SAMO II, na terenie działek o nr ew. 91/2 i 92/4 obręb Brzeście Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Upubliczniono w dniach: od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Brzeście i Zbyszyno, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-16 13:22

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 11.05.2023r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 13.04.2023r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 13.04.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2023-05-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-15 12:39

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                       

Baboszewo, 12.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.3.14.2023 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwana dalej „Kpa”, 

zawiadamiam strony postępowania, 

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 05.04.2023 r. Wójta Gminy Baboszewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300152W Galominek – Krościn - Arcelin, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia ww. wniosku.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, informuję, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest analiza zebranego materiału.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 30.06.2023 r. 

POUCZENIE

art. 36 § 1 Kpa „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Art., 37 § 1 Kpa „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”. 

 

Upubliczniono w dniach: od 12.05.2023 r. do 26.05.2023 r.

wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Stare, Krościn i Galominek, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

 Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-12
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-12 11:38

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                    

Baboszewo, 12.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.3.13.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 10.05.2023 r. wpłynęła opinia WOOŚ-I.4220.573.2023.IP.2 z dnia 09.05.2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Krościn - Arcelin”.

            Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

 

Upubliczniono w dniach: od 12.05.2023 r. do 26.05.2023 r.

wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Stare, Krościn i Galominek, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-12
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-12 11:33

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                             

Baboszewo, 09.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.4.7.2023

O B W I E S Z C Z E N I E  

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu:

·         04.05.2023 r. wpłynęła opinia WOOŚ-I.4220.586.2023.IP z dnia
02.05.2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. BRZEŚCIE SAMO II, na terenie działek
o nr ew. 91/2 i 92/4 obręb Brzeście Samo, o mocy do 4,5 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą,
z uwzględnieniem etapowania
”;

·         08.05.2023 r. wpłynęła opinia WA.ZZŚ.1.4901.1.100.2023.EK z dnia
05.05.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie
w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. BRZEŚCIE SAMO II, na terenie działek o nr ew. 91/2 i 92/4 obręb Brzeście Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

 Upubliczniono w dniach: od 09.05.2023 r. do 24.05.2023 r.

 

Wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gmin

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Brzeście
i Zbyszyno, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-09
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-09 14:17

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                             

Baboszewo, 09.05.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.3.11.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 28.04.2023 r. wpłynęła opinia WA.ZZŚ.1.4901.1.92.2023.WR z dnia 27.04.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Krościn - Arcelin”.

            Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30  –15:30 i w piątek 7:00-15:00).

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Wz. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

 Upubliczniono w dniach: od 09.05.2023 r. do 24.05.2023 r.

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Stare, Krościn i Galominek, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-05-09
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-05-09 14:02

WÓJT GMINY BABOSZEWO

Baboszewo, 28.04.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.2.16.2023

 Podanie informacji do publicznej wiadomości

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

•Wójt Gminy Baboszewo w dniu 28.04.2023 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.2.13.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo”.

• Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15.03.2023 r. znak: WOOŚ-I.4220.300.2023.IP, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 17.03.2023 r. znak: WA.ZZŚ.1.4901.1.44.2023.WR oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.064.2023.15 z 13.03.2023 r.  są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27 w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:00-15:00).

• Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu: 28.04.2023 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 28.04.2023 r. – 13.05.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gmin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-28 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-28 14:03

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                   

Baboszewo, 28.04.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.2.14.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 28.04.2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.2.13.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się     z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00). 

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 28.04.2023 r. do 13.04.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

 Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowościach Jarocin i Dłużniewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-28 14:25

WÓJT GMINY BABOSZEWO

                                                                                            Baboszewo, 27.04.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.3.8.2023

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwana dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Krościn - Arcelin, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

            Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organów opiniujących zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy ooś. Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższych opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 05.06.2023 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Upubliczniono w dniach: od 27.04.2023 r. do 11.04.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Stare, Krościn i Galominek, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-27 13:47

WÓJT GMINY BABOSZEWO

Baboszewo, 27.04.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.3.7.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 26.04.2023 r. wpłynęła opinia PPIS.ZNS.471.097.2023.29 z dnia 25.04.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Krościn - Arcelin”.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

 

Upubliczniono w dniach: od 27.04.2023 r. do 11.04.2023 r.

 

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy 

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Stare, Krościn i Galominek, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-27 13:50

Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 24.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 24.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na...

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-27 12:40

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                             

Baboszewo, 24.04.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.5.5.2023 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „ooś”),

zawiadamiam strony postępowania 

że dnia 19.04.2023 r. na wniosek Gminy Baboszewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sztucznego zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baboszewo przy ul. Warszawskiej, które zgodnie z § 3 ust. 1: pkt 57 lit. a tiret drugie, pkt 58 lit. b, pkt 62 oraz pkt 69 lit. b i c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 24.04.2023 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Art. 49 § 1 Kpa, „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

 Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Upubliczniono w dniach: od 24.04.2023 r. do 09.05.2023 r.

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Baboszewo
i Brzeście Nowe, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-24 12:23

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                             

Baboszewo, 20.04.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.4.5.2023 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „ooś”)

zawiadamiam strony postępowania 

że dnia 17.04.2023 r. na wniosek PRIME PV ASSETS SP. Z O.O., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. BRZEŚCIE SAMO II, na terenie działek o nr ew. 91/2 i 92/4 obręb Brzeście Samo, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 20.04.2023 r. 

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Art. 49 § 1 Kpa, „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

 Upubliczniono w dniach: od 20.04.2023 r. do 05.05.2023 r.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Brzeście
  i Zbyszyno, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-20 13:12

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 13.04.2023r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 21.02.2023r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 21.02.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2023-04-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-15 13:52

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                             

Baboszewo, 14.04.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.3.5.2023 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „ooś”)

zawiadamiam strony postępowania 

że dnia 05.04.2023 r. na wniosek Wójta Gminy Baboszewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Krościn - Arcelin, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz
. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 14.04.2023 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Art. 49 § 1 Kpa, „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 14.04.2023 r. do 04.05.2023 r.

         

WÓJT

/-/

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Otrzymują:

1.     Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Stare, Krościn i Galominek, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

2.     a/a

 Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-04-14
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-14 13:36
 • zmodyfikował: Sebastian Jopek
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-20 11:38

Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 30.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 • Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 30.03.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na...

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2023-04-07
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-04-07 10:29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzanna Juchner
  data wytworzenia: 2023-03-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-03-28 12:07

Baboszewo, 24.03.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.2.11.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

           Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania,

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 22.02.2023 r. Wójta Gminy Baboszewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo”, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia ww. wniosku.

          Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

          Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 24.03.2023 r. do 07.04.2023 r.

Z up. Wójta
mgr Wojciech Wolder
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Jarocin
  i Dłużniewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)

 2. a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-03-24
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2023-03-24 11:55
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-24 11:54

 

Baboszewo, 24.03.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.2.10.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu:

 • 20.03.2023 r. wpłynęła opinia PPIS.ZNS.471.064.2023.15 z dnia 13.03.2023 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo”;

 • 21.03.2023 r. wpłynęła opinia WA.ZZŚ.1.4901.1.44.2023.WR z dnia 17.03.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo”.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

       Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 24.03.2023 r. do 07.04.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Jarocin i Dłużniewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-03-24
 • opublikował: Iwona Szczepańska
  data publikacji: 2023-03-24 11:26
 • zmodyfikował: Iwona Szczepańska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-24 11:25

 

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                               

Baboszewo, 17.03.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.2.8.2023

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

            Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organów opiniujących zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś. Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższych opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 28.04.2023 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Upubliczniono w dniach: od 17.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Jarocin i Dłużniewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-03-17 13:41

WÓJT GMINY BABOSZEWO     

 Baboszewo, 17.03.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.2.7.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), 

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 15.03.2023 r. wpłynęła opinia WOOŚ-I.4220.300.2023.IP z dnia 15.03.2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo”.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 17.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Jarocin
  i Dłużniewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-03-17 13:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 13.03.2023r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 13.03.2023r.
 • 0002Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 13.03.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-03-17 12:45

Baboszewo, 02.03.2023 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                             

PPGNiOŚ.6220.2.5.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, zwanej dalej „Kpa”) oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „ooś”),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 22.02.2023 r. na wniosek Wójta Gminy Baboszewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś wystąpiono dnia 02.03.2023 r.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 10 § 1 Kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”.

Art. 49 § 1 Kpa, „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 02.03.2023. r. do 17.03.2023 r.

WÓJT

/-/

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

 Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Jarocin i Dłużniewo, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Magdalena Bogdańska, tel. (23) 661 10 91 w. 37.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-03-02 14:38

Baboszewo, 28.02.2023 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                        

PPGNiOŚ.6220.8.20.2022

Podanie informacji do publicznej wiadomości

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

 • Wójt Gminy Baboszewo w dniu 28.02.2023 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.8.17.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin”.
 • Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04.01.2023 r. znak: WOOŚ-I.4220.1785.2022.IP.2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 16.11.2022 r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.246.2022.MZ oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.271.2022.110
  z 16.11.2022 r. są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27
  w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz
  w piątek w godz. 7:00 – 15:00).
 • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu: 28.02.2023 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 28.02.2023 r. – 15.03.2023 r.

WÓJT

/-/

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-02-28 14:22

Załącznik:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-02-28 14:24

 Baboszewo, 28.02.2023 r.

WÓJT GMINY BABOSZEWO 

PPGNiOŚ.6220.8.18.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 28.02.2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.8.17.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się     z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 28.02.2023 r. do 15.03.2023 r.

 

WÓJT

/-/

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Kolonia, Kiełki oraz Rzewin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Magdalena Bogdańska, tel. (23) 661 10 91 w. 37.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Bogdańska
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-02-28 14:23

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 21.02.2023r.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 21.02.2023r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie nr WA.ZUZ.1.4210.41.2023.MGR z dnia 21.02.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Tomczewski
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-02-23 11:49

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                         

 Baboszewo, 30.01.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.5.19.2022

 Podanie informacji do publicznej wiadomości

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

 • Wójt Gminy Baboszewo w dniu 30.01.2023 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.5.16.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki o mocy do 2.3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
 • Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13.12.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1675.2022.IP, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 25.10.2022 r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.234.2022.WR oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.256.2022.107
  z 28.10.2022 r. są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27
  w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz
  w piątek w godz. 7:00 – 15:00).
 • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu: 30.01.2023 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 30.01.2023 r. – 14.02.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-01-30 13:53

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                  

Baboszewo, 30.01.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.5.17.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 30.01.2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.5.16.2022 dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki o mocy do 2.3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 30.01.2023 r. do 14.01.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Sokolniki Stare, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-01-30 14:26

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                                    

Baboszewo, 09.01.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.8.16.2022

 O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania,

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 26.10.2022 r. Wójta Gminy Baboszewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin”, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia ww. wniosku.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Upubliczniono w dniach: od 09.01.2023 r. do 24.01.2023 r.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Kolonia, Kiełki i Rzewin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-01-09 13:37

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                       

 Baboszewo, 09.01.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.8.15.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

 zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 04.01.2023 r. wpłynęła opinia WOOŚ-I.4220.1785.2022.IP.2 z dnia 04.01.2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin”.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 09.01.2023 r. do 24.01.2023 r.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Kolonia, Kiełki i Rzewin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-01-09 13:32

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                                   

Baboszewo, 28.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.8.13.2022

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

            Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organu opiniującego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższej opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 28.02.2023 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Upubliczniono w dniach: od 28.12.2022. r. do 12.01.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Kolonia, Kiełki
  i Rzewin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-28 14:47

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                        

Baboszewo, 20.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.5.14.2022

 O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania,

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 05.09.2022 r. Inwestora Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki o mocy do 2.3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia ww. wniosku.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, informuję, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest analiza zebranego materiału.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 31.01.2023 r.

POUCZENIE

 art. 36 § 1 Kpa „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Art., 37 § 1 Kpa „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy
w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 20.12.2022r. do 04.01.2023r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Sokolniki Stare, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-20 12:44

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                         

Baboszewo, 20.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.5.13.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 14.12.2022 r. wpłynęła opinia WOOŚ-I.4220.1675.2022.IP z dnia 13.12.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki o mocy do 2,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 20.12.2022r. do 04.01.2023r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Sokolniki Stare, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-20 12:41

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                        

 Baboszewo, 15.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.7.16.2022

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

 • Wójt Gminy Baboszewo w dniu 15.12.2022 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.7.13.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare”.
 • Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24.10.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1621.2022.IP, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 18.10.2022 r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.226.2022.WR oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.242.2022.99
  z 19.10.2022 r. są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27
  w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz
  w piątek w godz. 7:00 – 15:00).
 • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu: 15.12.2022 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 15.12.2022 r. – 30.12.2022 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-15 14:55

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                  

Baboszewo, 15.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.7.14.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 15.12.2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.7.13.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się     z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 15.12.2022 r. do 30.12.2022 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowościach Baboszewo, Cieszkowo Starte i Krościn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-15 14:54

Załącznik:

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                       

  Baboszewo, 15.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.6.16.2022

 Podanie informacji do publicznej wiadomości

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

 • Wójt Gminy Baboszewo w dniu 15.12.2022 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.6.13.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo-Cywiny Wojskie”.
 • Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24.10.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1620.2022.IP, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 17.10.2022 r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.225.2022.WR oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.243.2022.100
  z 19.10.2022 r. są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27
  w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz
  w piątek w godz. 7:00 – 15:00).
 • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu: 15.12.2022 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 15.12.2022 r. – 30.12.2022 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-15 14:44

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                

  Baboszewo, 15.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.6.14.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 15.12.2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.6.13.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo-Cywiny Wojskie”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się     z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 15.12.2022 r. do 30.12.2022 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowościach Bożewo i Cywiny Wojskie, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-15 14:42

Załącznik:

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk".