Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                         

 Baboszewo, 30.01.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.5.19.2022

 Podanie informacji do publicznej wiadomości

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

 • Wójt Gminy Baboszewo w dniu 30.01.2023 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.5.16.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki o mocy do 2.3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
 • Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13.12.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1675.2022.IP, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 25.10.2022 r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.234.2022.WR oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.256.2022.107
  z 28.10.2022 r. są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27
  w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz
  w piątek w godz. 7:00 – 15:00).
 • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu: 30.01.2023 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 30.01.2023 r. – 14.02.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-01-30 13:53

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                  

Baboszewo, 30.01.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.5.17.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 30.01.2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.5.16.2022 dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki o mocy do 2.3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 30.01.2023 r. do 14.01.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Sokolniki Stare, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-01-30 14:26

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                                    

Baboszewo, 09.01.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.8.16.2022

 O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania,

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 26.10.2022 r. Wójta Gminy Baboszewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin”, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia ww. wniosku.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Upubliczniono w dniach: od 09.01.2023 r. do 24.01.2023 r.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Kolonia, Kiełki i Rzewin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-01-09 13:37

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                       

 Baboszewo, 09.01.2023 r.

PPGNiOŚ.6220.8.15.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

 zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 04.01.2023 r. wpłynęła opinia WOOŚ-I.4220.1785.2022.IP.2 z dnia 04.01.2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin”.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 09.01.2023 r. do 24.01.2023 r.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Kolonia, Kiełki i Rzewin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2023-01-09 13:32

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                                                   

Baboszewo, 28.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.8.13.2022

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa.

            Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii od organu opiniującego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Wydanie przedmiotowej decyzji jest uzależnione od otrzymania powyższej opinii.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 28.02.2023 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Upubliczniono w dniach: od 28.12.2022. r. do 12.01.2023 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablice ogłoszeń w miejscowościach Cieszkowo Kolonia, Kiełki
  i Rzewin, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-28 14:47

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                        

Baboszewo, 20.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.5.14.2022

 O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa”,

zawiadamiam strony postępowania,

że w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z dnia 05.09.2022 r. Inwestora Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki o mocy do 2.3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia ww. wniosku.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, informuję, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest analiza zebranego materiału.

Przewidywany nowy termin załatwienia ww. sprawy to 31.01.2023 r.

POUCZENIE

 art. 36 § 1 Kpa „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Art., 37 § 1 Kpa „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy
w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 20.12.2022r. do 04.01.2023r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Sokolniki Stare, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sprawę prowadzi: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-20 12:44

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                         

Baboszewo, 20.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.5.13.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwana dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że do Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 14.12.2022 r. wpłynęła opinia WOOŚ-I.4220.1675.2022.IP z dnia 13.12.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Sokolniki o mocy do 2,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30 i w piątek 7:00-15:00).

         Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i obwieszczenia go w sposób zwyczajowo przyjęty. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Baboszewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 20.12.2022r. do 04.01.2023r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowości Sokolniki Stare, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-20 12:41

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                        

 Baboszewo, 15.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.7.16.2022

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

 • Wójt Gminy Baboszewo w dniu 15.12.2022 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.7.13.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare”.
 • Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24.10.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1621.2022.IP, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 18.10.2022 r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.226.2022.WR oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.242.2022.99
  z 19.10.2022 r. są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27
  w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz
  w piątek w godz. 7:00 – 15:00).
 • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu: 15.12.2022 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 15.12.2022 r. – 30.12.2022 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-15 14:55

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                  

Baboszewo, 15.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.7.14.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 15.12.2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.7.13.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo-Cieszkowo Stare”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się     z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 15.12.2022 r. do 30.12.2022 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowościach Baboszewo, Cieszkowo Starte i Krościn, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-15 14:54

Załącznik:

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                       

  Baboszewo, 15.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.6.16.2022

 Podanie informacji do publicznej wiadomości

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że:

 • Wójt Gminy Baboszewo w dniu 15.12.2022 r. wydał decyzję znak: PPGNiOŚ.6220.6.13.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo-Cywiny Wojskie”.
 • Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24.10.2022 r. znak: WOOŚ-I.4220.1620.2022.IP, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 17.10.2022 r. znak: WA.ZZŚ.1.435.1.225.2022.WR oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku znak: PPIS.ZNS.471.243.2022.100
  z 19.10.2022 r. są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, pok. 27
  w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz
  w piątek w godz. 7:00 – 15:00).
 • Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo.

         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baboszewo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo. Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu: 15.12.2022 r. Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 15.12.2022 r. – 30.12.2022 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-15 14:44

WÓJT GMINY BABOSZEWO                                

  Baboszewo, 15.12.2022 r.

PPGNiOŚ.6220.6.14.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  B A B O S Z E W O

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 73 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, art. 86 ustawy z dnia            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że dnia 15.12.2022 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PPGNiOŚ.6220.6.13.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo-Cywiny Wojskie”. Jednocześnie informuję, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się     z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pokój nr 27, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – czwartek 7:30 – 15:30, oraz w piątek 7:00 – 15:00).

Pouczenie

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Upubliczniono w dniach: od 15.12.2022 r. do 30.12.2022 r.

Z up. Wójta

mgr Wojciech Wolder

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

 1. Strony postępowania (obwieszczenie - tablica ogłoszeń w miejscowościach Bożewo i Cywiny Wojskie, tablica ogłoszeń UG Baboszewo oraz strona BIP Gminy Baboszewo bip.gminababoszewo.pl)
 2. a/a

Sporządziła: Ilona Siejka, tel. (23) 661 10 91 w. 37, e-mail: siejka@gminababoszewo.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Siejka
  data wytworzenia: 2022-12-15
 • opublikował: Sebastian Jopek
  data publikacji: 2022-12-15 14:42

Załącznik:

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo - Bożewo - Szapsk".