Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Suliński
   data wytworzenia: 2015-03-03
  • opublikował: Piotr Adamkiewicz
   data publikacji: 2017-02-07 09:01

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na roboty budowlane: Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w miejscowości Baboszewo (Gmina Baboszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie).

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono:
- na stronie internetowej Zamawiającego – www.ugbaboszewo.bip.org.pl ,
data zamieszczenia 17.02.2015.
-na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo, data zamieszczenia 17.02.2015.

II.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, faks 23 6611071.

 • Adres strony internetowej zamawiającego, na której znajduje się szczegółowy opis zamówienia: www.ugbaboszewo.bip.org.pl

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Baboszewo.

Zmiana dotyczy pkt. 4 zakresu robót:

Jest: Zjazdy:- krawężniki betonowe 12x25 cm – 1621 m

Winno być: Zjazdy:- krawężniki betonowe 12x25 cm – 161 m

UWAGA!

W przedmiarze robót oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym podano prawidłową długość krawężników tj.161 m.

                                                                                                                                           Wójt Gminy Baboszewo

                                                                                                                                            mgr Tomasz Sobecki

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

na roboty budowlane: Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w miejscowości Baboszewo (Gmina Baboszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie).
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono: - na stronie internetowej Zamawiającego – www.ugbaboszewo.bip.org.pl , data zamieszczenia 17.02.2015. -na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo, data zamieszczenia 17.02.2015.

II.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, faks 23 6611071.

 • Adres strony internetowej zamawiającego, na której znajduje się szczegółowy opis zamówienia: www.ugbaboszewo.bip.org.pl

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Baboszewo.

Zakres robót obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze

 2. Obrzeża betonowe 30x8cm – 551,35 m

 3. Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 642,20 m2

 4. Zjazdy:

- krawężniki betonowe 12x25 cm – 1621 m

- podbudowa 20 cm + 15 cm - 130,50 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm, układanej na

podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 130,50 m2

5. Roboty wykończeniowe

6.Wykonanie czynności towarzyszących tj. zapewnienie i pokrycie kosztów fachowego

nadzoru geodezyjnego w trakcie robót, a po ich zakończeniu przedłożenie protokołu

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- PRZEDMIARZE ROBÓT jako dokument pomocniczy w oszacowaniu kosztów inwestycji, zawierającym zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju oraz ilości poszczególnych robót.

Przedmiar robót jest dokumentem drugorzędnym w stosunku do projektu budowlanego. W przypadku rozbieżności pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót określoną w przedmiarze – Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym. Jeżeli więc konieczność wykonania określonych robót budowlanych wynika z projektu stanowiącego element opisu przedmiotu zamówienia uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia niezależnie od tego czy zostały odzwierciedlone w przedmiarze robót.

Zamawiający zastrzega, że zakres robót ujętych w przedmiarze i projekcie może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji do ok. 10% wartości określonej w ofercie. Zmniejszenie zakresu robót może być spowodowane koniecznością ograniczenia szerokości chodnika i powierzchni wjazdów w wyniku przesunięć wykonanych ogrodzeń posesji prywatnych na ulicy Słonecznej.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego za budowę chodnika będzie ustalona w oparciu o dokonane obmiary wykonanych robót i kosztorys powykonawczy sporządzony według cen jednostkowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Warunki realizacji robót:

1) Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zamówienia.

W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek bardzo szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót a także warunkami wykonania przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyższą jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz sztuką budowlaną. 
3) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną.

Zastosowana kostka brukowa winna być produkowana metodą wibroprasowania, w gatunku pierwszym, na ciągu pieszym szara fazowana, gr. 6 i 8 cm; kształt prostokąt 20 cm x 10 cm.

Aprobata techniczna winna potwierdzać, że kostka spełnia następujące wymogi:

- klasa min. „50” tj. wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza jak 50 MPa.

- nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5 %,

- ścieralność 3,5 mm (sprawdzana na tarczy Boehmego)

- mrozoodporność F125 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

 

3. Termin wykonania zamówienia do 20 maja 2015 r.

4. Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

5. Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

6. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

7. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Wykonawca składający ofertę winien wykazać swą wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia poprzez udokumentowanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca zrealizował co najmniej dwie roboty w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki brukowej i wartości każdej z nich /bez robót dodatkowych/ nie mniejszej jak 50 000,00 zł brutto.

2.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę zgodnie z pkt.V.1. ogłoszenia.

V. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (referencji lub poświadczeń) dotyczących wykazanych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3)Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zawierający. a) Wyszczególnienie zadań, b) Wartość poszczególnych elementów robót z podaniem cen jednostkowych netto, podatek VAT, wartość każdego zadania brutto, wartość ogólna robót (suma zadań) netto, podatek VAT, brutto. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawierać wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania wskazanego zakresu robót. c) Termin realizacji poszczególnych zadań. Zaleca się, aby Harmonogram Rzeczowo-Finansowy był sporządzony na załączonym druku . Zamawiający nie wymaga sporządzania i załączania do oferty szczegółowego kosztorysu wykonania robót. 4) Formularz umowy zaakceptowany przez Wykonawcę .

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT - najniższa cena.

VII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 2) Termin składania ofert: 02.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 4 /SEKRETARIAT/

3) Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: 02.03.2015 r. godz. 11.05, miejsce Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7

3)Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4)Informacje dodatkowe: Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

                                                                                                                                             Wójt Gminy Baboszewo

                                                                                                                                             mgr Tomasz Sobecki

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7342
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-14 08:14:30