Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Skarbnik Gminy: 

Anna Guzanowska

pok. 26, tel. 23 661 10 91 wew. 36

e-mail: skarbnik@gminababoszewo.pl

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) w szczególności realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy oraz przepisów o finansach publicznych, w tym:

 • przekazuje pracownikom oraz kierownikom jednostek obsługiwanych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontroluje jego realizacją,
 • przygotowuje wstępny projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także występuje z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,
 • nadzoruje właściwą realizację określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, a w razie odstępstw od planu występuje z inicjatywą zmian w budżecie,
 • opracowuje projekt wykonawczy budżetu,
 • opracowuje projekt informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek obsługiwanych przez Gminę oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
 • opracowuje projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
 • dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu,
 • opracowuje projekt informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,
 • opracowuje projekt sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetowych oraz innych wymaganych prawem sprawozdań finansowych,
 • przestrzega dyscypliny finansów publicznych oraz nadzoruje jej przestrzeganie przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także przez osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym w szczególności:

  - nadzoruje prawidłowe ustalanie należności budżetu i dochodzi je w wysokości nie niższej niż wynikająca z ich prawidłowego obliczenia,

  - odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,

  - nadzoruje właściwe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,

  - opracowuje projekty zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i innych
  w zakresie finansowym,

  - opracowuje projekty uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej Gminy i jednostek obsługiwanych,prowadzi rachunkowość jednostki oraz dokonuje dyspozycji środkami finansowymi,
 • prowadzi rachunkowość jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy,

 • dokonuje kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,

 • udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,

 • współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami,

 • wykonuje zadania i obowiązki wynikające z art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

 • nadzoruje realizacje przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej oraz wszystkich innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,

 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 • udziela instruktażu pracownikom Referatów oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,

 • uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,

 • współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych oraz je rozlicza,

 • sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,

 • sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,

 • opracowuje Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wieloletni Plan Inwestycji,

 • wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta i Sekretarza Gminy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7528
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 11:53:47