Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Kierownik Referatu: Marta Dygan,

pok. 14, tel. 23 661 10 91 wew. 24

Zastępca Kierownika Referatu - Anna Zielaskiewicz

Kancelaria ogólna - Hol, tel. wew. 10

Oświata, Kultura i Sport -  pok. 3, tel. wew. 13

Promocja -  pok. 15, tel. wew. 25

Biuro Rady Gminy - pok. 15, tel. wew. 25

Do zadań Referatu Organizacyjnego należą sprawy:

 • z zakresu promocji Gminy w szczególności:
 1. gromadzenie informacji o Gminie, przygotowywanie materiałów promujących Gminy, prowadzenie kroniki, opracowywanie materiałów do prasy,

 2. nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój współpracy z miastami, regionami i z zagranicą,

 3. przygotowywanie pism okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów na potrzeby Urzędu Gminy,

 4. podejmowanie inicjatyw wydawniczych dotyczących Gminy,

 5. podejmowanie działań mających na celu promocję zadań/inwestycji realizowanych przez Gminę, promocję gospodarczą Gminny,

 6. współpraca z zakładami i przedsiębiorstwami z terenu Powiatu płońskiego w zakresie promocji,

 7. koordynacja i współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych w Gminie,

 8. reprezentowanie Gminy na targach, wystawach, konferencjach,

 9. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do konkursów regionalnych i ogólnopolskich,

 10. prowadzenie spraw dotyczących używania godła, herbu, pieczęci, tablic urzędowych,

 11. współpraca przy prowadzeniu strony internetowej oraz profilu Gminy Baboszewo,

 12. wydawanie zezwoleń na imprezy masowe.
 • z zakresu oświaty, kultury i sportu w szczególności:
 1. koordynowanie prac związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli na terenie Gminy,

 2. ustalanie granic obwodów dla szkół publicznych,

 3. prowadzenie ewidencji placówek publicznych i niepublicznych oraz prowadzenie nadzoru w zakresie działalności administracyjnej placówek oświatowych oraz koordynowanie zagadnień dotyczących zajęć pozalekcyjnych, nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach projektów, porozumień, umów zawieranych między jednostkami,

 4. koordynowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli, uczestniczenie w komisjach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli,

 5. zatwierdzanie rocznych projektów organizacyjnych placówek, dla których Gmina jest organem prowadzącym,

 6. koordynowanie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym kadry kierowniczej, nauczycieli i administracji placówek oświatowych,

 7. przygotowywanie i nadzorowanie organizacji konkursów oraz prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych, przygotowywanie opinii o pracy dyrektorów placówek w zakresie należącym do organu prowadzącego,

 8. prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 9. prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku szkolnego,

 10. organizacja i nadzór dowozu dzieci do szkół,

 11. przygotowywanie projektów regulaminów, uchwał, zarządzeń wynikających z przepisów (np. regulamin wynagradzania nauczycieli),

 12. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem młodocianych,

 13. realizacja zadań w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym,

 14. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy, współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną, prowadzenie rejestru instytucji upowszechniania kultury,

 15. prowadzenie rejestru instytucji kultury,

 16. planowanie perspektywicznego rozwoju kultury i turystyki oraz współdziałanie w gospodarowaniu środkami budżetowymi przeznaczonymi na przedmiotową działalność,

 17. koordynowanie zadań związanych z krzewieniem kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki w gminie,

 18. nadzorowanie spraw wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy o kulturze fizycznej,

 19. koordynowanie potrzeb lokalnych dotyczących działalności klubów sportowych,

 20. wnioskowanie w sprawach inwestycji, remontów i budżetów placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym oraz dla instytucji kultury i sportu,

 21. wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień pracowników placówek oświatowych oraz pracowników, działaczy kultury i sportu oraz twórców kultury,

 22. prowadzenie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, zwalczania chorób zakaźnych, współdziałanie z samodzielnym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej,

 23. prowadzenie ewidencji zabytków,

 24. planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych z dziećmi i młodzieżą,

 25. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 26. działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

 27. współpraca z organizacjami pozarządowymi i zlecanie zadań z zakresu działalności pożytku publicznego,

 28. kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji z zakresu działalności pożytku publicznego oraz prowadzenia właściwej dokumentacji pod względem finansowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • z zakresu spraw organizacyjnych w szczególności:
  1. prenumerata czasopism, publikatorów aktów prawnych, druków, formularzy oraz wydawnictw zawodowych dla pracowników,

  2. obsługa sekretariatu Wójta, w tym prowadzenie rejestru interesantów Wójta,

  3. zamawianie, rejestracja i nadzór nad pieczęciami urzędowymi,

  4. obsługa łączności telefonicznej i faksowej, obsługa centrali telefonicznej,

  5. obsługa kancelarii ogólnej, przyjmowanie, wysyłanie korespondencji wpływającej do Urzędu i wypływającej z Urzędu, prowadzenie dziennika podawczego, obsługa pocztowa,

  6. przeglądanie i dekretowanie korespondencji w razie nieobecności Sekretarza Gminy,

  7. zapewnienie bieżącej i pełnej informacji na tablicach ogłoszeń,

  8. udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy, miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie,

  9. zapewnienie dostępu do informacji publicznej, prowadzenie rejestru wniosków
   o udostępnienie informacji publicznej i nadzór nad ich obsługą w porozumieniu
   z referatami,

  10. bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej www.gminababoszewo.pl

  11. współpraca z referatem Gospodarki Komunalnej w zakresie administrowania budynkiem Urzędu,

  12. planowanie realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, analiza kosztów funkcjonowania, zaopatrywanie w niezbędny sprzęt, materiały biurowe i kancelaryjne, środki czystości, prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

  13. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta jako Kierownika jednostki,

  14. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, dokonywanie ich kwalifikacji, przekazywanie właściwemu merytorycznie referatowi w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,

  15. organizacja i nadzór nad gospodarką samochodami służbowymi i autobusami szkolnymi,

  16. zapewnienie warunków sanitarnych, socjalnych, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd.

 1. W zakresie obsługi informatycznej Urzędu Gminy wykonuje zadania w szczególności:
 2. zapewnia sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej w Urzędzie, obsługę serwisową i archiwizowanie danych,

 3. zapewnia wsparcie techniczne pracowników Urzędu w celu zapewnienia sprawnego działania kserokopiarek, centrali, sieci telefonicznej, monitoringu, sprzętu komputerowego,

 4. zabezpiecza dostęp do sprzętu informatycznego oraz pomieszczeń przed nieuprawnionym dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, uszkodzeniem,

 5. zapewnia antywirusowe zabezpieczenia sprzętu komputerowego,

 6. zapewnia nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych, modułów i programów, archiwizuje dane, koordynuje realizacją zadań w systemie informatycznym na poszczególnych stanowiskach pracy, prowadzi prace nad uruchomieniem i rozbudową sieci informatycznej,

 7. zapewnia dostęp do strony internetowej Gminy, biuletynu informacji publicznej, poczty służbowej,

 8. dba o sprzęt komputerowy i jego zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie na poszczególnych stanowiskach pracy,

 9. prowadzi instruktaż pracowników Urzędu z zakresu obsługi programów i urządzeń komputerowych,

 10. gromadzi i prowadzi rejestr licencji programów komputerowych,

 11. wnioskuje o zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania oraz nadzoruje prawidłowe wykorzystanie sprzętu, zgłasza wnioski o likwidację sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

 12. wdraża i monitoruje politykę bezpieczeństwa informacji w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

 13. zarządza siecią komputerową - utrzymuje sieć komputerową w sprawności, zabezpiecza sieć wewnętrzną przed niepowołanym dostępem z zewnątrz,

 14. wdraża aplikacje, implementuje nowe technologie informatyczne.

 15. W zakresie obsługi Rady Gminy i jej Komisji oraz jednostek pomocniczych gminy w szczególności:

prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia obsługi Rady, przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami lub/i jednostkami, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na jej posiedzenia i obrad tych organów,

  1. dostarczanie radnym materiałów na sesje i komisje,

  2. protokółowanie sesji, posiedzeń komisji, pomoc radnym w sprawowaniu mandatu, prowadzenie ogólnie dostępnego zbioru uchwał Rady Gminy oraz przepisów gminnych, prowadzenie pełnej dokumentacji pracy Rady i jej Komisji, prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z interpelacjami, wnioskami i zapytaniami radnych,

  3. obsługa transmisji online z sesji Rady Gminy, obsługa głosowania imiennego,

  4. kompletowanie dokumentacji przekazanej przez wnioskodawców pod obrady Rady oraz przekazywanie uchwał, opinii, wniosków pracownikom zobowiązanym do ich realizacji oraz organom nadzoru i do publikacji,

  5. prowadzenie rejestru uchwał Rady,

  6. organizowanie wyborów ławników,

  7. obsługa dyżurów Przewodniczącego oraz spotkań radnych z wyborcami,

  8. wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem Rady z organami władzy państwowej, organami innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, politycznymi, samorządowymi, związkami zawodowymi,

  9. prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych gminy,

  10. prowadzenie rejestru interesantów Przewodniczącego Rady,

  11. wykonywanie poleceń Przewodniczącego Rady.

 1. Z zakresu obsługi kadrowej w szczególności:

  1. prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników jednostek zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży,

  2. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

  3. prowadzenie ewidencji udzielanych przez Wójta pełnomocnictw, upoważnień,

  4. prowadzenie całości dokumentacji z zakresu planowania i wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych, w tym prowadzenie ewidencji urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych,

  5. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

  6. prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych dotyczących używania przez pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy pojazdów do celów służbowych,

  7. przygotowywanie materiałów dotyczących podejmowania czynności z zakresu prawa pracy,

  8. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

  9. kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,

  10. organizacja i prowadzenie naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie,

  11. prowadzenie i ewidencjonowanie delegacji służbowych pracowników,

  12. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robot publicznych, prac interwencyjnych, staży oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,

  13. pozyskiwanie funduszy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

  14. opracowywanie sprawozdawczości GUS o stanie zatrudnienia,

  15. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej w zakresie określonym odrębnym regulaminem

  16. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, koordynowanie obowiązków pracodawcy w zakresie bhp i ppoż.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5540
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 11:58:53