Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Zastępca Skarbnika Gminy/Kierownik Referatu: Renata Jankowska, 

pok. 22, tel. 23 661 10 91 wew. 32

Zastępca Kierownika Referatu: Monika Żelech

Kasa - Kancelaria Ogólna tel. wew. 10

Podatki - pok. 10, tel. wew. 20

Księgowość Budżetowa - pok. 21, tel. wew. 31

Płace - pok. 23, tel. wew. 33

Księgowość Jednostek Oświatowych - pok. 20, tel. wew. 30

Do zakresu działania Referatu Finansowo-Podatkowego należy zapewnienie właściwej gospodarki finansowej gminy, a w szczególności:

 1. w zakresie planowania, realizacji budżetu Gminy oraz jego wykonania:

  1. przygotowanie projektu budżetu na podstawie zebranych materiałów oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

  2. opracowywanie zmiany uchwały budżetowej, podziału rezerw i nadwyżek budżetowych, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwał dotyczących budżetu gminy

  3. przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych,

  4. przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

  5. opracowywanie planu finansowego,

  6. kontrola i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją planu finansowego jednostek budżetowych,

  7. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,

  8. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

  9. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

  10. inicjowanie i podejmowanie działań z pozyskiwaniem środków finansowych oraz przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy wykorzystania środków budżetowych i funduszy unijnych,

  11. sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu gminy oraz z funduszy unijnych,

  12. analiza wykorzystania środków finansowych, przekazywanych jednostkom organizacyjnym, kontrola tych jednostek w zakresie prawidłowości realizacji budżetu i przestrzegania dyscypliny finansowej,

  13. sporządzanie sprawozdania opisowego o projekcie budżetu,

  14. prowadzenie ewidencji środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i sporządzanie sprawozdań o środkach trwałych,

  15. przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta dotyczących zmian w budżecie,

  16. zapewnienie rzetelności finansowej oraz prawidłowości zawieranych umów, dochodzenie roszczeń spornych oraz wnioskowanie w tych sprawach,

  17. opracowywanie materiałów dla potrzeb Rady i jej Komisji oraz Wójta,

  18. analizowanie planów finansowych dysponentów,

  19. przekazywanie środków dla gminnych jednostek organizacyjnych,

  20. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

  21. prowadzenie ewidencji kredytów i pożyczek,

  22. przekazywanie spłat kredytów i pożyczek oraz należnych bankom odsetek,

  23. współdziałanie z bankami prowadzącymi wspólną obsługę gminy, Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami dla prawidłowej realizacji zadań,

  24. prowadzenie obsługi finansowej oraz księgowo - rachunkowej Urzędu Gminy Baboszewo oraz jednostek organizacyjnych zgodnie z uchwałą w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz porozumieniem z Gminną Biblioteką Publiczną w Baboszewie,

 2. w zakresie księgowości podatkowej:

  1. prowadzenie kart podatków od gospodarstw rolnych, od nieruchomości dla poszczególnych podatników,

  2. wprowadzanie zmian powierzchni gruntów na podstawie zawiadomień Starostwa Powiatowego,

  3. gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzania wymiaru podatkowego,

  4. sporządzanie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości,

  5. sporządzanie rejestrów wymiarowych,

  6. wysyłanie nakazów płatniczych podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości dla podatników zamieszkałych poza terenem Gminy,

  7. prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatkowych,

  8. przygotowywanie decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,

  9. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

  10. księgowanie wpłat podatków,

  11. kontrola terminowości wpłat należności podatkowych od podatników i inkasentów,

  12. terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności (upomnienia, tytuły wykonawcze),

  13. rozliczanie inkasentów z zebranych rat podatku i przeprowadzanie kontroli rachunkowej,

  14. obliczanie i wypłata prowizji dla inkasentów,

  15. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie,

  16. wydawanie decyzji w sprawach zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego,

  17. ustalanie danych do sporządzania sprawozdań,

 3. w zakresie księgowości dochodów Gminy:

  1. księgowanie dochodów budżetowych Gminy,

  2. sporządzanie przypisów należności budżetowych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

  3. księgowanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

  4. księgowanie czynszów za dzierżawę, najem, użytkowanie itp. mienia gminnego, wystawianie faktur dotyczących sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz prowadzenie windykacji, wdrażanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem dla zapewnienia terminowego ściągania dochodów gminy oraz Skarbu Państwa,

  5. uzgadnianie kart analitycznych do dochodów budżetowych według poszczególnych rodzajów i klasyfikacji budżetowej,

 4. w zakresie księgowości wydatków Gminy:

  1. przygotowywanie dokumentów do realizacji gotówkowej i bezgotówkowej, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym,

  2. przekazywanie należności gotówkowych i bezgotówkowych,

  3. księgowanie wydatków budżetowych,

  4. sporządzanie not obciążeniowych,

  5. realizacja wydatków oraz księgowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budżetów gminnych i jednostek organizacyjnych,

  6. rozliczanie materiałów zakupionych przez Urząd,

  7. sporządzanie deklaracji i rozliczanie podatku VAT,

  8. prowadzenie ewidencji zakupu sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT,

  9. naliczanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatków od realizacji rachunków,

  10. sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o podatkach od rachunków,

  11. prowadzenie księgi inwentarzowej, gospodarowanie środkami rzeczowymi,

  12. rozliczanie wyniku inwentaryzacji okresowej,

  13. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych w budowie oraz sprawozdawczości w tym zakresie,

  14. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu jednostki budżetowej i budżetu Gminy,

  15. sporządzanie bilansu majątkowego oraz bilansu z wykonania budżetu,

  16. uzgadnianie kart analitycznych do wydatków i kosztów budżetowych poszczególnych rodzajów klasyfikacji budżetowej,

  17. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  18. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy,

 5. w zakresie płac:

  1. prowadzenie kart wynagrodzeń,

  2. sporządzanie listy plac pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, list prowizji i ryczałtów,

  3. sporządzanie informacji do Urzędu Skarbowego o dochodach pracowniczych,

  4. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników,

  5. zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

  6. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych do ZUS,

  7. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia kapitału początkowego pracowników,

  8. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach do ustalenia emerytur i rent,

  9. wystawiane zaświadczeń o wysokości zarobków,

  10. sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

 6. w zakresie obsługi kasowej:

  1. przyjmowanie wpłat,

  2. odprowadzanie przyjętej gotówki do banku,

  3. podejmowanie gotówki w banku do bieżącej wypłaty,

  4. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

  5. pobieranie opłaty skarbowej,

 7. w zakresie obsługi projektów zewnętrznych:

  1. rozliczanie finansowe i prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją projektów unijnych i krajowych,

  2. ocena kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją projektów unijnych i krajowych,

  3. weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym przed wprowadzeniem do systemu księgowego,

  4. przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów unijnych i krajowych,

  5. sporządzanie wniosków o zmiany w projektach, zaliczkę oraz refundację kosztów,

  6. weryfikacja dokumentów: finansowych, umów oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia otrzymanych środków,

  7. współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi środki zewnętrzne.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7616
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 12:00:09