Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona internetowa Zamawiającego    www.ugbaboszewo.bip.org.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa

 

I.1)   Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa

  Gmina Baboszewo

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

 

Kazimierz Sadowski , pok. Nr 27, tel. 6611091 w. 37

Adres     ul. Warszawska 9 A

Kod pocztowy      09-130

 

Miejscowość   - powiat

Baboszewo,   pow. płoński

 

Województwo

mazowieckie

Telefon     023 6611091

Faks      023 6611071

 

Poczta elektroniczna (e-mail)

zp@gminababoszewo.pl

 

Adres internetowy

http://www.ugbaboszewo.bip.org.pl

 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje i wyjaśnienia

Taki jak w pkt I.1  

I.3) Adres, pod którym można uzyskać   informacje o zamówieniu

Taki jak w pkt I.1    oraz   na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl      

      SIWZ dostępna od 10.10.2014 r. do   17.10.2014 r.

Na pisemny wniosek Wykonawcy,    Zamawiający przekaże   nieodpłatnie SIWZ w wersji drukowanej

I.4) Adres, na który należy składać   oferty

Taki jak w pkt I.1   - pok. Nr 4 (Sekretariat).

II.) Tryb udzielenia zamówienia

   Zapytanie cenowe     

III.1. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

    Dostawa 1200 m 3   żwiru przeznaczonego do remontu dróg gminnych.

      Kruszywo z niewielką zawartością frakcji ilastych umożliwiających zagęszczenie            

    i ciężarze nasypowym ok. 1,9 t/m 3 .

     Dostawa samochodami samowyładowczymi z tylnym wysypem do następujących      

    miejscowości:

    - Pawłowo      - 300 m 3

    - Rybitwy       - 100 m 3

    - Dłużniewo    - 200 m 3

    - Sarbiewo      - 600 m 3

     Sposób obliczenia ceny.

    Wykonawca w ofercie określa cenę jednostkową     za 1 m 3 jako uśrednioną wartość    

    kruszywa wraz z załadunkiem i transportem do wyżej wymienionych miejscowości na

    terenie Gminy Baboszewo.

    Podana cena jednostkowa jest stała i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania

    umowy.

   

    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

    Wartość ewentualnych zamówień uzupełniających nie będzie przekraczać 25%   

     wartości zamówienia podstawowego. Do zamówień uzupełniających obowiązuje cena

     jednostkowa   określona w ofercie dla zamówienia podstawowego.

   

III.2.) Opis przedmiotu zamówienia

Według wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 

Główny przedmiot

 

14212120-7           Żwir

 

Uzupełniający

 

60100000-9           Usługi w zakresie transportu drogowego

 

 

III.3) Miejsce   świadczenia usług:

gmina Baboszewo , pow. płoński, woj. mazowieckie

 

III.4) Nie   dopuszcza się złożenie oferty częściowej

III.5) Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

III.6) Wartość lub zakres zamówienia

  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000 euro.

III.7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

  Od 20 października 2014 r.    do 30 listopada   2014 r.

  Termin realizacji ewentualnych zamówień uzupełniających do 31 grudnia 2014 r.

 

  IV)Wykaz   dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

        Celem uznania formalnej poprawności oferta (sporządzona na załączonym formularzu) musi zawierać następujące dokumenty:

1)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności   

        gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji   

        działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania   ofert)                                        

       2)     Formularz umowy   zaakceptowany przez Wykonawcę.

V.) Kryteria oceny ofert

           Najniższa cena

VI.) Termin składania ofert

17.10.2014 r . 

Godzina 11:00    w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 1

VII.) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie   z napisem „ Oferta na Usługa załadunku i transportu kruszywa 
 z  przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Baboszewo.        

         Nie otwierać przed dniem 17.10.2014 r. godz. 11 05.

VII.) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

17.10.2014 r. r.  Godzina 11:05 

Miejsce: Urząd Gminy w Baboszewie,   ul. Warszawska 9 A – pok. Nr 7

 

VIII.)   inne informacje

            Data zamieszczenia ogłoszenia:

       -     na   tablicy ogłoszeń UG w Baboszewie - 10.10.2014 r. 

       -      na stronie internetowej   Zamawiającego    www.ugbaboszewo.bip.org.pl -   10.10.2014 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5867
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-06 09:27:22