Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE BABOSZEWO

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY BABOSZEWO

Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Baboszewo będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany w godz. 7:00-16:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100m. Gdy ta odległość jest większa niż 100m odpady zostaną odebrane sprzed posesji.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Baboszewie, ul. Warszawska 9E czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godz. 11:00-15:00 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz.. 10:00-12:00.

W powyższym punkcie można oddać następujące frakcje odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte opony,

- przepracowane oleje,

- papier,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe,

- tworzywa sztuczne,

- odpady ulegające biodegradacji (zielone),

- metale,

- świetlówki.

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (MPSZOK)

W systemie mobilnej zbiórki odbierane będą następujące odpady: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach oraz opakowań po nich, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje w niżej wymienionych punktach: 

Cywiny Dynguny  (przy bloku socjalnym)
- od godz. 9.00 do 11.00 -  2 VI 2016, 1 XII 2016 

Sarbiewo  (działka Urzędu Gminy)
- od godz. 9.00 do 11.00 -  8 VI 2016, 8 XII 2016

Rzewin  (plac przy bazie Spółdzielni Usług Rolniczych)
- od godz. 9.00 do 11.00 -  6 VI 2016, 5 XII 2016

Polesie  (Teren Zespołu Szkół)
- od godz. 12.00 do 14.00 -  6 VI 2016, 5 XII 2016

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- zbieranymi w sposób zmieszany wynosi 16 zł miesięcznie od mieszkańca;

- zbieranymi w sposób selektywny dostarczany do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi 10 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę Dużej Rodziny przysługuje zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40 % miesięcznych stawek opłat uchwalonych przez Radę Gminy Baboszewo.  

TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁATY

Obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie opłatami powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady.

Opłaty należy wnosić kwartalnie w łącznej kwocie za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

- za I kwartał do 15 marca danego roku,

- za II kwartał do 15 maja danego roku,

- za III kwartał do 15 września danego roku,

- za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Baboszewo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baboszewo lub w drodze inkasa. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany (nieselektywny), odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny w workach:

- żółty – papier, plastik, metal,

- zielony – szkło,

odbierane będą raz na dwa miesiące według harmonogramu. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BABOSZEWO

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1003
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-09 12:15

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 666255
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-16 14:04

Stopka strony