Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W GMINIE BABOSZEWO W 2018 ROKU

I. PODATKI LOKALNE

1. PODATEK ROLNY

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/233/2017 r. Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 na terenie Gminy Baboszewo wynosi 40,00 zł za 1 dt.

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie Uchwały XXII/147/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 października 2016 r. stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku na terenie Gminy Baboszewo wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,80 zł od 1 m² powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,50 zł od 1 ha powierzchni

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,35 zł od 1 m² powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m² powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –  0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  7,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

3) od budowli –  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową;

2) Budynki lub ich części oraz grunty służące działalności kulturalnej i sportowej;

3) Budowle służące do zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zwolnienia nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 r. stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 wynoszą:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (określone w art. 8 pkt. 1):

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1000,00 zł

3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1200,00 zł

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (określone w art.8 pkt.3) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1400,00 zł.

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  (określone w art.8 pkt. 5) od 7 ton i poniżej 12 ton 1200,00 zł.

4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia (określone w art.8 pkt 7)

1) mniejszej niż 22 miejsca 1440,00 zł

2) równej lub większej niż 22 miejsca 1840,00 zł

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. (określone w art. 8 pkt.2) - załącznik nr 1 do uchwały. 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. (określonych w art. 8 pkt.4) - załącznik nr 2 do uchwały. 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą.(określonych w art.8 pkt.6) - załącznik nr 3 do uchwały.

4. WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 216
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 11:12

Urząd Gminy Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

NIP: 567-147-06-52 REGON: 000533593
NUMER KONTA: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie 
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. /23/ 6611091-92, fax. /23/ 6611071

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

7:30-15:30

CZWARTEK

7:30-17:00

PIĄTEK

7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 692563
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-19 11:23

Stopka strony