Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baboszewie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminababoszewo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 30/2004

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 30 listopada 2004 roku

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Baboszewo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz 622 z póżń. zm.) Wójt Gminy Baboszewo zarządza:

§ 1

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy

Baboszewo winien złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy

Baboszewo winien złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baboszewo zobowiązany jest do:

1. Przedłożenia aktualnego (tj. wydanego lub potwierdzonego na 6 m-cy

przed złożeniem wniosku) odpisu z właściwego rejestru lub

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem.

2. Udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów.

3. Zabezpieczenia odpowiedniej ilości urządzeń do zbierania odpadów

komunalnych, zapewniających prawidłową częstotliwość zbierania

odpadów.

4. Zapewnienia odpowiedniej ilości taboru specjalistycznego oraz

innych urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego

gwarantującego ciągłość świadczenia usług w przypadku ich awarii.

5. Oznakowania nazwą przedsiębiorcy / firmy/ używanego do

prowadzenia przedmiotowej działalności taboru specjalistycznego

oraz innych urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego oraz

pojemników w sposób trwały i widoczny.

6. Zagwarantowanie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w

czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty zgłoszenia.

7. Udokumentowania prawa do terenu służącego do parkowania taboru

specjalistycznego oraz urządzeń technicznych i sprzętu

specjalistycznego, zlokalizowanego w miejscu nie powodującym

uciążliwości dla mieszkańców- w przypadku lokalizacji na terenie

gminy Baboszewo.

8. Wskazanie miejsca wykonywania mycia i dezynfekcji taboru

specjalistycznego (samochodów) oraz pojemników, wyposażonego w

odpowiednie urządzenia  chroniące środowisko.

9. Podanie wykazu pojazdów i innych środków technicznych, które ze

względu na rodzaj i specyfikę odpadów oraz odległość od miejsca ich

wytwarzania do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania zapewniają ich

bezpieczny transport.

10. Wyposażeniu taboru specjalistycznego (samochodów) służącego do

odbioru odpadów komunalnych z terenu objętego wnioskiem w

odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów

rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.

11. Usunięcia urządzeń do zbierania odpadów komunalnych z terenu

objętego zezwoleniem – po zakończeniu działalności oraz

pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym,

sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

1. Przedłożenia aktualnego (tj. wydanego lub potwierdzonego na 6 m-cy

przed złożeniem wniosku) odpisu z właściwego rejestru lub

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem.

2. Udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez

stację zlewną.

3. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości pojazdów asenizacyjnych do

transportu nieczystości ciekłych przystosowanych do opróżniania

zbiorników bezodpływowych oraz innych urządzeń technicznych i

sprzętu specjalistycznego (np. do dezynfekcji zbiorników

bezodpływowych, itp.).

4. Złożenia pisemnego zapewnienia , iż samochody asenizacyjne do

transportu nieczystości ciekłych spełniają wymogi rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617) i gwarantują

bezpieczeństwo, estetykę i higienę podczas świadczenia usług.

5. Zachowania czystości i higieny podczas świadczenia usług oraz

szczególnej dbałości o szczelność zbiornika asenizacyjnego.

6. Oznakowania nazwą przedsiębiorcy (firmy) używanego do

prowadzenia przedmiotowej działalności taboru samochodowego

specjalistycznego w sposób trwały i widoczny.

7. Podania wykazu posiadanych pojazdów asenizacyjnych.

8. Zapewnienia odbioru nieczystości ciekłych z obsługiwanej na

podstawie umowy lub zgłoszenia nieruchomości zabudowanej w

czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od zgłoszenia.

9. Udokumentowanie prawa do terenu służącego do parkowania

pojazdów asenizacyjnych (w przypadku lokalizacji na terenie gminy

Baboszewo) zlokalizowanego w miejscu nie powodującym uciążliwości

dla mieszkańców.

10. Wskazania miejsca wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów

asenizacyjnych wyposażonego w odpowiednie urządzenia chroniące

środowisko.

11. Przedsiębiorstwo wraz z wymaganą deklaracją określoną w pkt. 1

składa oświadczenie w którym zobowiązuje się do usunięcia

urządzeń do zbierania odpadów komunalnych z terenu objętego

zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienia terenu

w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym

środowisku naturalnemu oraz zachować czystość i higienę podczas

świadczenia usług zachowując szczególną dbałość o szczelność

zbiornika asenizacyjnego.

§ 4

W zakresie zawierania umów oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanej działalności przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli lub posiadaczy nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Baboszewo są zobowiązani do:

1. Zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych lub

nieczystości ciekłych z właścicielom każdej nieruchomości położonej

w obszarze wykonywanej działalności, który zgłosi zamiar zawarcia

takiej umowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego wydanego

na podstawie tej ustawy.

W treści umowy musi być zawarta informacja o posiadaniu przez

przedsiębiorcę wykonującego usługi wymaganego zezwoleniem z

przywołaniem jego znaku, daty wydania i okresu ważności, chyba że

zezwolenie takie nie jest wymagane.

2. Prowadzenia rejestru zawartych umów w obszarze jego działania oraz

wystawionych dowodów zapłaty za świadczone usługi, z określeniem

ilości wywiezionych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych .

Rejestr podlega udostępnieniu na każdorazowe żądanie Wójta Gminy

Baboszewo. Rejestr ten może być prowadzony w postaci

elektronicznej bazy danych.

3. Prowadzenia ewidencji zebranych i dostarczonych odpadów

komunalnych do unieszkodliwienia i odzysku, jak również zebranych i

dostarczonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych oraz przesyłania

sprawozdań w w/w zakresie w terminie do dnia 20 stycznia , po

upływie roku kalendarzowego oraz każdorazowo na żądanie Wójta

Gminy Baboszewo. Ewidencja taka może być prowadzona w postaci

elektronicznej bazy danych.

4. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności w

zakresie określonym ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U.

Nr 62 , poz. 628 z późn. zm.).

5. Przekazywania za pokwitowaniem lub inną formą ewidencji

nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

6. Stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych a

w szczególności :

  • Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 135, poz 622 z póżń. zm.);
  • Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628 z póżń. zm.).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl

 

 

                                       Wójt Gminy Baboszewo

                                     mgr inż. Wiesław Przedpełski

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3572
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-23 07:50:11